O podnikavosti

Iniciativou a podnikavostí se rozumí schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, schopnost zavádět novinky a nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů.

Tato schopnost je přínosná pro jednotlivce nejen v jeho každodenním životě doma a ve společnosti, ale i na pracovišti, pomáhá pochopit souvislosti jeho práce a umožňuje mu chopit se příležitostí a je základem specifičtějších dovedností a znalostí, které potřebují osoby zabývající se sociálními nebo obchodními činnostmi nebo podílející se na těchto činnostech a které by měly zahrnovat povědomí o etických hodnotách a podporovat řádnou správu.

z Úředního věstníku EU - doporučení Evr. parlamentu a rady ze dne 18. 12. 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení (viz níže ke stažení)

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě v projektu P-KAP

V projektu P-KAP, který realizuje Národní ústav pro vzdělávání, vzniklo ucelené pojetí oblasti (v textové a video-formě) jako jedné z 6 povinných intervencí školního akčního plánování.

Více informací →

Strategické dokumenty

8 klíčových kompetencí pro celoživotní učení

Doporučení Evr. parlamentu a rady ze dne 18. prosince 2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení - Evropský referenční rámec. Dokument obsahuje definice těchto 8 klíčových kompetencí.

Evropský rámec podnikatelských dovedností (EntreComp) - v angličtině

Evropský rámec EntreComp předkládá společnou definici podnikavosti jako kompetence. Lze jej využít pro tvorbu vzdělávacího plánu.

Výchova k podnikavosti ve školách v Evropě

Publikace Eurydice o tom, jak jednotlivé evropské země pokrývají v povinném vzdělávacím kurikulu výchovu k podnikavosti.

Strategie celoživotního učení ČR

Strategie celoživotního učení ČR je základním dokumentem pro ostatní průřezové a dílčí koncepce a politiky v této oblasti a představuje ucelený koncept celoživotního učení, který byl schválen vládou ČR usnesením č. 761 ze dne 11.7.2007

Národní inovační strategie ČR

Hlavním cílem NIS je posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje konkurenceschopnosti ČR a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu kvalitních pracovních míst a pro rozvoj kvality života na území ČR.

Strategie vzdělávací politiky ČR 2020

Dne 9. července 2014 byla usnesením vlády č. 538 schválena Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, která se stala základním kamenem české vzdělávací politiky.

Ve škole

rozvoj podnikavého učitele a podnikavého žáka ve škole

Výukové nástroje

výukové nástroje pro rozvoj podnikavosti

Mimo školu

podnikavost v zájmové a mimoškolní činnosti

Seberozvoj

pro každého, kdo chce rozvíjet svou podnikavost

Naše knihy

 

Kompletní přehled metodických nástrojů pro výuku finanční gramotnosti a rozvoj podnikavosti.

 

Jak sladit životní hodnoty a cíle s finančním plánem a pochopit klíčové principy budování prosperity ...